Lista de opţiuniComparare

Termeni și condiții

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. MUNAX S.R.L este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 33057, http://www.dataprotection.ro.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C MUNAX S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ii sunt furnizate de către Client / Cumpărător .

Scopul colectării datelor este: informarea Clienţilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor şi Serviciilor oferite, evaluarea activității comerciale, de promovare a  Bunurilor şi Serviciilor, de marketing, de publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul  Clientului/ Cumpărătorului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont şi/sau de Comandă Cumpărătorul declară şi acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C MUNAX S.R.L, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 33057, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către S.C MUNAX S.R.L, în concordanță cu legislația în vigoare.

Prin citirea prezentelor Termene şi Condiţii aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • dreptul de informare,
 • dreptul de acces la date,
 • dreptul de intervenţie,
 • dreptul de opoziţie,
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
 • dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Calea Buziaşului, nr. 105, Timişoara, Judeţul Timiş, în atenţia S.C. MUNAX S.R.L, Clientul / Cumpărătorul își poate exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să i se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate de S.C. MUNAX S.R.L.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa societății Munax Srl: Calea Buziaşului, nr. 105, Timişoara, Judeţul Timiş, în atenţia S.C. MUNAX S.R.L, Clientul / Cumpărătorul își poate exercita dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a operațiunilor de mai sus, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, S.C. MUNAX S.R.L poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanțele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Folosirea site-ului webshop.munax.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor/ produselor oferite de S.C. MUNAX S.R.L. prin intermediul site-ului) implică acceptarea în totalitate și necondiționată a Termenilor și Condițiilor de mai jos.

Folosirea site-ului și achiziționarea produselor / servicilor furnizate de S.C MUNAX S.R.L sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit 18 ani.

S.C. MUNAX S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii și Condițiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site.

 

DEFINIŢII ŞI TERMENI

Termenii folosiți în prezentul act vor avea următorul înțeles:

Vânzător – S.C MUNAX S.R.L, persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Timişoara, Calea Buziaşului, nr. 105, jud. Timiş, număr de ordine în Registrul Comerţului J35/950/2003, cod unic de înregistrare fiscal RO 15380528, telefon 0730-160 701/ fax:0256-400 779 , e-mail : office@munax.ro

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi face un Cont pe Site şi efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către S.C MUNAX S.R.L (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între S.C MUNAX S.R.L şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.

Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului pe Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii Bunuri, etc.).

Site – domeniul webshop.munax.ro şi subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa fermă de a achiziţiona Bunuri de pe Site.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător către Cumpărător ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului, care poate fi încheiat doar ca urmare a acceptării de către Cumpărător a Termenilor și Condițiilor.

Conţinut:
•  toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;

• conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorului / Clientului de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•  orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului/ Clientului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

• informaţii legate de Bunurile sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

informaţii legate de Bunurile sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

Taxă de timbru verde – valoarea exprimată în RON, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operaţiunilor de colectare, transport şi valorificare/reciclare a deșeurilor, astfel cum este prevăzut de legislaţia în vigoare.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile/ caracteristicile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

OBLIGAȚIILE PREALABILE ALE VÂNZĂTORULUI:

S.C MUNAX S.R.L. se obligă să pună la dispoziția clienților într-o modalitate în care accesul este facil, direct, permanent și gratuit următoarele informații:

 1. numele sau denumirea vânzătorului;
 2. domiciliul sau sediul vânzătorului;
 3. numerele de telefon, fax, adresa de poștă electronică și orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii în mod direct și efectiv;
 4. numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care furnizorul de servicii este înscris în registrul comerțului sau în alt registru public similar
 5. codul de înregistrare fiscală;
 6. pentru fiecare produs vor fi indicate specificațiile tehnice / caracteristicile și tariful aferent, care va respecta normele privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum și a cuantumului acesteia;
 7. includerea sau neincluderea în preț a cheltuielilor de livrare, precum și valoarea acestora
 8. orice alte informații pe care vânzătorul este obligat să le pună la dispoziție destinatarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Informațiile prevăzute la punctele 1 – 5 vor fi accesibile Cumpărătorului / Clientului la secțiunea “Despre noi”

Informațiile prevăzute la punctul 6 vor fi accesibile Cumpărătorului / Clientului la secțiunea produselor, acestea fiind vizibile la accesarea fiecărui produs supus comercializării on-line.

Informațiile prevăzute la punctul 7 vor fi accesibile Cumpărătorului / Clientului odată cu inserarea produselor în coșul de cumpărături, anterior plasării comenzii de către Cumpărător.

 

COMANDA BUNURILOR / SERVICIILOR

1. Informații generale

Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate S.C MUNAX S.R.L îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel S.C. MUNAX S.R.L. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii al S.C. MUNAX S.R.L, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin postarea opiniilor vizavi de Bunuri sau prin comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea “contact” de pe Site. Vor fi excluse din Site sau ignorate păreri sau adresări ce conțin înjurături sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, S.C. MUNAX S.R.L îşi rezervă dreptul de a cere Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

S.C. MUNAX S.R.L va publica pe Site informaţii despre Bunuri sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care S.C. MUNAX S.R.L are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

Principalele caracteristici ale produselor / serviciilor furnizate de către Vânzător sunt publicate pe site, urmând ca fiecare Client să efectueze o selecție atentă a produselor / serviciilor furnizate de Vânzător.

Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.


2. Plasarea unei comenzi

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda prin accesarea butonului “comanda produsul” și efectuarea plății prin una dintre modalităţile indicate expres.

Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul:

 • este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.
 • consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă va anunţa de îndată Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată în plus de către Cumpărător.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul confirmării de către Vânzător a acceptării comenzii transmise de către Cumpărător.

Prezentele condiții generale, precum și informațiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate.

 

PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Prețul bunurilor și / sau serviciilor include :

 • prețul produsului / serviciului exprimat în RON;
 • eventualele discount – uri acordate
 • taxa pe valoare adăugată ( dacă este cazul);
 • taxa de timbru verde ( dacă este cazul).

Clientul / Cumpărătorul are la dispoziție următoarele modalități de plată:

 • prin ordin de plată – pe baza facturii emisă către Cumpărător. În acest caz livrarea produselor se va face după confirmarea plății.
 • prin ramburs, la livrarea produselor.

NOTĂ: vă rugăm să bifați modalitatea de plată agreată !

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de S.C. MUNAX S.R.L, cu excepţia Bunurilor şi/sau Serviciilor vândute de partenerii S.C. MUNAX S.R.L, precum şi pentru orice alte plăţi aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori efectuează o nouă comandă datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deţine o evidență a facturilor emise de S.C. MUNAX S.R.L, putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o dorește.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către S.C. MUNAX S.R.L în Contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

 

LIVRAREA BUNURILOR

Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat “door-to-door” către Cumpărător sau în showroom-urile S.C. MUNAX S.R.L, conform opţiunii Clientului, în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la perfectarea contractului. Dacă Cumpărătorul a ales modalitatea plății prin ordin de plată, atunci livrarea se va face numai ulterior efectuării plății.

Costurile de transport nu sunt incluse în prețul bunurilor / serviciilor. Înainte de plasarea fiecărei comenzi în parte, se va specifica valoarea costului de transport a produselor incluse în coșul de cumpărături al Clientului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul României.

 

DREPTUL DE RETRAGERE AL CUMPĂRĂTORULUI / DENUNȚATAREA CONTRACTULUI

1. Dreptul de retragere:

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile, termen care curge de la data la care Cumpărătorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărător, a intrat în posesia fizică a produselor cumpărate.

2. Modalitatea de retragere:

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul S.C. MUNAX S.R.L. la următoarele date de contact: e-mail: office@munax.ro; fax 0256-400 779, adresă (RO-300 701, Timişoara, Calea Buziaşului nr. 105) cu privire la decizia Cumpărătorului de a se retrage din prezentul contract, utilizând o scrisoare neechivocă trimisă prin poștă, fax sau e-mail. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient ca Cumpărătorul să trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere (14 zile).

3. Consecințele retragerii:

Dacă Cumpărătorul decide să se retragă din contract, Vânzătorul ii va rambursa Cumpărătotului orice sumă pe care a primit-o de la acesta, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că Cumpărătorul a ales altă modalitate de livrare decât cea standard oferită de Vânzător.

Sumele vor fi rambursate fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Vânzătorul este informat cu privire la decizia Cumpărătorului de a se retrage din prezentul contract. La rambursare se va folosi aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul și-a exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare.

Vânzătorul S.C. MUNAX S.R.L. poate amâna rambursarea până la data la care primește înapoi produsele sau până la momentul la care Cumpărătorul i-a furnizat dovada că a trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

 

4. Obligațiile Cumpărătorului în caz de retragere:

 • Să returneze produsele cumpărate în ambalajul original și cu conținutul complet către Vânzător, la următoarea adresă: RO-300701,Timișoara, Calea Buziașului,Nr.105 în termen de maxim 14 zile de la data la care a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract;
 • Să suporte costurile directe legale de returnarea produselor.
 • Să suporte costurile suplimentare de livrare a produselor determinate de faptul că Cumpărătorul a ales altă modalitate de livrare decât cea standard oferită de Vânzător;
 • Să suporte costurile privind diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora.

 

BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE, CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștința de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 2. furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
 6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 7. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;
 8. contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 10. furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 11. contractele încheiate în cadrul unei licitații;
 12. prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 13. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștința de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 

TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

NOTĂ: atenție la rezerva proprietății până la plata integrală a prețului. Nu este opozabilă terților decât dacă efectuăm formalitățile de înscriere în arhivă electronică de garanții reale mobiliare !

 

CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a S.C. MUNAX S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de S.C. MUNAX S.R.L., includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea insemnelor care semnifică dreptul de autor al S.C. MUNAX S.R.L. asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres și prealabil al S.C. MUNAX S.R.L.

Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa prezentelor Termeni și Condiții, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între S.C. MUNAX S.R.L. şi acesta, şi fără nici-o garanţie implicit sau expres formulată din partea S.C. MUNAX S.R.L. cu referire la acel Conţinut.

Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Termenilor și Condițiilor.

În cazul în care S.C. MUNAX S.R.L. conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea S.C. MUNAX S.R.L. pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conţinut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea S.C. MUNAX S.R.L. şi/sau al angajatului/prepusului S.C. MUNAX S.R.L. care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Termenii și Condițiile prezente sau prin acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

 

RECLAMAȚII

Clientul / Cumpărătorul are dreptul de a efectua orice reclamație dorește la adresa site-ului, precum și la adresa produselor / serviciilor furnizate de Vânzător, la următoarele date de contact:

e-mail : office@munax.ro

telefon / fax: 0733-003 514

Fiecare reclamație va fi soluționată în termen de 30 de zile, comunicându-se la datele de contact furnizate de Client / Cumpărător o dată cu plasarea reclamației.

 

CONFIDENŢIALITATE

Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii în limitele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

PUBLICITATE

Newsletterele S.C. MUNAX S.R.L. reprezintă toate comunicările comerciale pe care societatea MUNAX S.R.L le va comunica Clienților/ Cumpărătorilor asigurând confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

Comunicările publicitare către Clienți / Cumpărători se vor efectua doar în momentul în care Clienții/ Cumpărătorii îşi exprimă acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la primirea comunicărilor comerciale poate fi modificată în orice moment de către Client prin contactarea S.C. MUNAX S.R.L. în acest sens.

Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client / Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau apelând numărul de telefon 0733003514.

Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru acceptarea prezentelor termene și condiții.

 

RĂSPUNDERE

Vânzătorul garantează pentru calitatea și conformitatea produselor / serviciilor furnizate conform legislației în vigoare aplicabile.

Vânzătorul va răspunde pentru eventualele vicii ascunse ale produselor livrate conform legislației în vigoare aplicabile. Defecțiunile ivite înăuntrul termenului de garanție se vor repara pe cheltuiala Vânzătorului în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la sesizarea scrisă a Clientului / Cumpărătorului.

Dacă reparația este imposibilă, Vânzătorul va înlocui bunul vândut în măsura în care acest lucru este posibil sau va restitui prețul în schimbul înapoierii bunului.

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daunele cauzate Cumpărătorului ca urmare a unei utilizări necorespunzătoare a produselor și nerespectând instrucțiunile de utilizare anexate produselor livrate.

 

FORŢĂ MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între S.C. MUNAX S.R.L. și Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Timişoara.